کدام سبک را دوست دارید؟
(4.834%) 86
پاپ شاد
(24.05%) 428
پاپ غمگین
(2.192%) 39
کلاسیک شاد
(11.63%) 207
کلاسیک غمگین
(16.58%) 295
رپ
(1.461%) 26
راک
(0.786%) 14
جاز
(11.01%) 196
دیگر سبک ها...
(27.43%) 488
خودتو دوست داریم!

تعداد شرکت کنندگان : 1779