کدام سبک را دوست دارید؟
(4.166%) 87
پاپ شاد
(20.54%) 429
پاپ غمگین
(1.867%) 39
کلاسیک شاد
(9.913%) 207
کلاسیک غمگین
(14.46%) 302
رپ
(1.245%) 26
راک
(0.957%) 20
جاز
(9.386%) 196
دیگر سبک ها...
(37.45%) 782
خودتو دوست داریم!

تعداد شرکت کنندگان : 2088